Bỏ rơi


Bỏ rơi người khác thì áy náy.

Bỏ rơi chính mình thì không.

Nhưng nhiều lúc nhìn lại mới nhận thấy bỏ rơi người khác thực ra là bỏ rơi chính mình.

Đăng ngày: 22:03 26-03-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s