Than thở thanh minh

Hải ngồi ngơ ngẩn bên thềm

Tay thời cầm sách, lòng thèm đi chơi.