Choosing employers based on personal Learning Styles or Which one to work for – a Corporation or a Startup?

Which one should I choose to work for – a big, established company or a small starting one? A well-known multinational company or a start-up? This kind of question, though posed in differing variations, is probably shared by many young people who are embarking the first steps in their career path, including myself a while…

Để đọc hiệu quả hơn (Tips for effective reading)

Lâu rồi không có thời gian để viết blog! Thay vì viết blog hay làm những việc khác để giải trí thì mình chuyển hết thời gian đó sang việc đọc sách tại thời gian này có hơi nhiều thứ cần phải đọc. Dưới đây là vài tips mà mình thường sử dụng khi đọc…