Nhận tiền quảng cáo từ blog WordPress – Mình đã làm như thế nào?

Ngày 7/3 là một ngày hết sức trọng đại khi mà mình check email và nhận được thông báo blog Summer Ocean của mình cuối cùng đã duyệt để nhận tiền quảng cáo từ WordPress. YAY, mình đã nhảy xung quanh phòng vì vui trong mấy giây để ăn mừng “thắng lợi” haha. Mặc dù…